El batxillerat al IES Andreu Sempere

Avaluació i promoció

Orde 32/2011 de 20 de desembre de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la que es regula el dret de l’alumnat a l’objectivitat en l’avaluació, i s’establix el procediment de reclamació de qualificacions obtingudes i de les decisions de promoció, de certificació o d’obtenció del títol acadèmic que corresponga.

1. Alumnes amb totes les matèries aprovades.

2. Alumnes de primer curs amb avaluació negativa en DUES matèries

Els alumnes de primer curs amb avaluació negativa en TRES o més matèries.

Els alumnes de segon curs que hagen obtingut avaluació negativa en alguna matèria podran optar a l’hora de matricular-se per cursar únicament dites matèries o per matricular-se del curs complet.

Els alumnes podran optar per repetir cada un dels cursos una sola vegada sense superar el termini màxim de quatre anys per a cursar el batxillerat en règim ordinari. EXCEPCIONALMENT podran repetir un del cursos una segona vegada amb un informe previ de l’equip docent.

L’alumnat amb avaluació positiva en totes les matèries podrá solicitar el corresponent titol de batxillerat

Modalitats

1r Batx Ciències i tecnologia

1r Batx Arts

1r Batx Ciències Socials

1r Batx Humanitats

2n Batx Ciències i tecnologia

2n Batx Arts

2n Batx Humanitats

2n Batx Ciències Socials

 

Proves d' accés a la universitat (PAU)

1. Estructura de la PAU

La nova PAU té dos fases:

A: Fase obligatòria, que consta de 5 exàmens:

 • Castellà: Llengua i Literatura II
 • Valencià: Llengua i Literatura II
 • Idioma estranger ***
 • Història d’Espanya
 • L’assignatura troncal general de modalitat cursada

L’estudiant s’ha de presentar-se obligatòriament de l’idioma estranger i l’assignatura troncal general amb vinculació a modalitat que ha cursat com a troncals generals.

*** Únic canvi per a la PAU 2018. L’Idioma Estranger podrà ser cursat o no cursat. Podent-se examinar d’Alemany, Anglés, Francés o Italià.

B: Fase voluntària

L’estudiant s’examina en esta fase d’assignatures troncals d’opció de qualsevol modalitat de Batxillerat o de les 3 troncals generals amb vinculació a modalitat diferents de la que s’examina en la Fase Obligatòria. Pot examinar-se de les assignatures que vullga, les haja cursades o no, fins un màxim de 4.

2. Característiques de la PAU

 1. Tots els exàmens seran d’una hora i mitja i tindran dos opcions, de les quals l’estudiant n’escollirà una i la contestarà de manera completa.
 2. Hi haurà un descans de 45 minuts entre els exàmens.
 3. Els exàmens es puntuaran de 0 a 10, amb dos xifres decimals.
 4. No hi haurà una PAU residual per als estudiants de normatives anteriors. Tots els estudiants faran les PAU amb l’estructura actual.
 5. L’examen d’una determinada assignatura de modalitat serà el mateix en la fase obligatòria i en la voluntària.

3. Qualificació de la PAU i l’admissió a la universitat

A: Nota d’Accés a la Universitat (NAU)

 1. La qualificació de la fase obligatòria és la mitjana dels 5 exàmens d’esta fase.
 2. Esta qualificació de la fase obligatòria haurà de ser igual o superior a 4.
 3. La nota d’accés a la universitat resultarà de la mitjana ponderada entre la qualificació mitjana del Batxillerat i la qualificació de la fase obligatòria de la prova d’accés a la universitat. La qualificació mitjana de Batxillerat tindrà una ponderació del 60% i la qualificació de la fase obligatòria de la prova d’accés a la universitat tindrà una ponderació del 40%.
 4. La qualificació de la nota d’accés a la universitat estarà expressada de 0 a 10 amb 3 xifres decimals.
 5. La qualificació de la NAU ha de ser igual o superior a 5 punts.
 6. Esta nota d’accés a la universitat té validesa indefinida.

B: Nota d’admissió a les titulacions universitàries

 1. Per a l’accés a les diferents titulacions universitàries es considerarà la nota d’accés a la universitat (NAU), incrementada amb les ponderacions resultants de les qualificacions de les assignatures de la fase voluntària i la qualificació de l’assignatura troncal general de la fase obligatòria amb vinculació a modalitat de batxillerat.
 2. Només es consideraran les qualificacions per a ponderar que siguen iguals o superiors a 5 punts i sempre que s’hagen obtingut en la mateixa o posteriors convocatòries en què s’ha aprovat l’accés a la universitat, i tenint en compte que els exàmens de la fase voluntària només tenen validesa per a l’admissió a la universitat en els dos cursos següents al de la superació de les matèries d’esta fase.
 3. Les ponderacions de les assignatures de la fase voluntària o de l’assignatura troncal general de la fase obligatòria amb vinculació a modalitat de batxillerat, resultaran de multiplicar el coeficient de ponderació de 0 o 0,1 o 0,2 per la qualificació de l’examen corresponent, d’acord amb el document de ponderacions aprovat per la Comissió Gestora dels Processos d’Accés i Preinscripció Universitària.
 4. La fórmula del càlcul de la qualificació d’admissió a una determinada titulació és la següent:     Nota d’accés a la titulació = (QFO x 0,4 + QMB x 0,6) + a x M1 + b x M2

    QFO és la qualificació de la fase Obligatòria de la PAU.
    QMB és la qualificació mitjana de Batxillerat.
    a i b són els coeficients de ponderació (0 o 0,1 o 0,2).
    M1 i M2 són les qualificacions, amb dos xifres decimals, de les dos matèries de la fase voluntària o la matèria troncal general de la fase obligatòria amb vinculació a modalitat de batxillerat, que donen una qualificació final superior després de la ponderació.
 5. Els exàmens de la fase voluntària només tenen validesa per a l’admissió a la universitat en els dos cursos següents al de la superació de les matèries d’esta fase voluntària.

 

Notes de tall: 

http://www.educaweb.com/contenidos/educativos/selectividad/notas-corte/

Assignatures troncals generals vinculades a la modalitat de batxillerat

 

Bachillerato ARTES Bachillerato CIENCIAS
FAR Fundamentos del Arte II MAT Matemáticas II

 

Bachillerato CIENCIAS SOCIALES Bachillerato HUMANIDADES
MCS Matemáticas Aplicadas Ciencias Sociales II LAT Latín II

 

Assignatures Troncals d’Opció:

 

ARE Arts Escèniques GEO Geografia
BIO Biologia GEL Geologia
CUA Cultura Audiovisual II GRI Grec
DTE Dibuix Tècnic II HAR Història de l’Art
DIS Disseny HFI Història de la Filosofia
ECO Economia de l’Empresa QUI Química
FIS Física    

 

Ponderació de les PAU: pONDERACIÓ DE LES pau