El Consell Escolar

Organigrama

Organigrama Consell Escolar

Consell Escolar esquema

Competències del Consell Escolar (Lei Orgànica 2/2006 LOMQE)
 1. Avaluar els projectes i les normes a què es refereix el capítol II del títol V d’aquesta Llei orgànica.
 2. Avaluar la programació general anual del centre, sense perjudici de les competències del Claustre del professorat, en relació amb la planificació i organització docent.
 3. Conèixer les candidatures a la direcció i els projectes de direcció presentats pels candidats.
 4. Participar en la selecció del director del centre, en els termes que aquesta Llei orgànica estableix. Ser informat del nomenament i cessament dels altres membres de l’equip directiu. Si és el cas, previ acord dels seus membres, adoptat per majoria de dos terços, proposar la revocació del nomenament del director.
 5. Informar sobre l’admissió d’alumnes i alumnes, amb subjecció al que estableix aquesta Llei orgànica i disposicions que la desenvolupen.
 6. Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i vetllar perquè s’atenguen a la normativa vigent. Quan les mesures disciplinàries adoptades pel director corresponguin a conductes de l’alumnat que perjudiquin greument la convivència del centre, el Consell Escolar, a instància de pares, mares o tutors legals, podrà revisar la decisió adoptada i proposar, si escau, les mesures oportunes.
 7. Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència al centre, la igualtat entre homes i dones, la igualtat de tracte i la no discriminació per les causes a què es refereix l’article 84.3 d’aquesta Llei orgànica, la resolució pacífica de conflictes , i la prevenció de la violència de gènere.
 8. Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i de l’equip escolar i informar l’obtenció de recursos complementaris, d’acord amb el que estableix l’article 122.3.
 9. Informar les directrius per a la col·laboració, amb fins educatius i culturals, amb les administracions locals, amb altres centres, entitats i organismes.
 10. Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del rendiment escolar i els resultats de les avaluacions internes i externes en què participi el centre.
 11. Elaborar propostes i informes, a iniciativa pròpia o a petició de l’Administració competent, sobre el funcionament del centre i la millora de la qualitat de la gestió, i sobre els altres aspectes relacionats amb la qualitat de la mateixa.
 12. Qualssevol altres que li siguen atribuïdes per l’Administració educativa.
Composició

EQUIP DIRECTIU

Jesús Martínez Vargas             (Director)           director@iesandreusempere.es

Cristina Boronat Pastor            (Cap d’Estudis)  cboronat@iesandreusempere.es

Cristina González Hurtado      (Secretaria)        secretaria@iesandreusempere.es

PROFESSORAT

Josepa Agnés Alabort Ribes

Montse Albert Beltran

Mª Mercè Gisbert Tomàs

Ana Gisbert Tomás

Celia Reverte Bernabeu

Rosa Sanfrancisco Grau

Encarna Santos Del Águila

ALUMNAT

Marc Botella Peidro

Victor de la Encarnación Castelló

Joan MAtarredona Coloma

Aitana Pla Torregrosa

Michael Porras Rico

PERSONAL ADMINISTRATIU I DE SERVEIS

Mª Carmen Pascual Medina

AMPA         (ampa@iesandreusempere.es)

Pilar Caballero Martínez

Mª Nieves Pérez Corbí

Juan Ignacio Ponsoda Verdú

Encarnación Rico Ortíz

Begoña Sanchis Acosta

 

REGIDORIA D’EDUCACIÓ

Alberto Belda Ripoll