L’ESO al IES Andreu Sempere

Objectius
 1. El desenrotllament i la concreció curricular que elaboren els centres docents com a part del seu projecte educatiu garantirà la consecució dels objectius establits per a l’etapa en l’article 11 del Reial Decret 1105/2014.
 2. Així mateix, esta concreció del currículum s’orientarà a la consecució dels fins següents:
 1. Adquirir els elements bàsics de la cultura, especialment en els seus aspectes humanístic, artístic, científic i tecnològic
 2. Adaptar el currículum i els seus elements a les necessitats de cada alumne i alumna, de manera que es proporcione una atenció personalitzada i un desenrotllament personal i integral de tot l’alumnat, respectant els principis d’educació comuna i d’atenció a la diversitat de l’alumnat propis de l’etapa.
 3. Orientar l’alumnat i els seus representants legals, si és menor d’edat, sobre el progrés acadèmic i la proposta d’itineraris educatius més adequats per a cada alumne o alumna.
 4. Preparar l’alumnat per a la seua incorporació a estudis posteriors i per a la seua inserció laboral.
 5. Desenrotllar bones pràctiques que afavorisquen un bon clima de treball i la resolució pacífica de conflictes, així com les actituds responsables i de respecte pels altres.
 6. Desenrotllar una escala de valors que incloga el respecte, la tolerància, la cultura de l’esforç, la superació personal i la responsabilitat en la presa de decisions per part de l’alumnat, la igualtat, la solidaritat, la resolució pacífica de conflictes i la prevenció de la violència de gènere.
 7. Consolidar en l’alumnat hàbits d’estudi i de treball.
 8. Formar l’alumnat per a l’exercici dels seus drets i obligacions en la vida com a ciutadans.
 9. Desenrotllar metodologies didàctiques innovadores que incloguen l’aprenentatge cooperatiu, els projectes interdisciplinaris, l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, així com la pràctica de l’educació inclusiva en l’aula.
 10. Basar la pràctica docent en la formació permanent del professorat, en la innovació educativa i en l’avaluació de la pròpia pràctica docent.
 11. Elaborar materials didàctics orientats a l’ensenyança i l’aprenentatge basats en l’adquisició de competències.
 12. Utilitzar el valencià, el castellà i les llengües estrangeres com a llengües vehiculars d’ensenyament, valorant les possibilitats comunicatives de totes estes, i garantint l’ús normal, la promoció i el coneixement del valencià.
Avaluació i promoció

Reial Decret 562/2017, de 2 de juny, pel qual es regulen les condicions per a l’obtenció dels títols de Graduat en Educació Secundària Obligatòria i de Batxiller, d’acord amb el que disposa el Reial Decret Llei 5/2016, de 9 de desembre, de mesures urgents per a l’ampliació del calendari d’implantació de la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa.Reial

Decret 310/2016, de 29 de juliol, per el qual es regulen les avaluacions finals d’Educació Secundària Obligatòria i de Batxillerat

Les decisions sobre promoció de l’alumnat s’adoptaran en l’última sessió d’avaluació, ordinària i extraordinària, de cada curs escolar, en el context del procés d’avaluació contínua i en els termes següents:

Les decisions seran adoptades de manera col•legiada pel conjunt del professorat, ( a falta d’això , s’adoptarà per majoria simple amb el vot de qualitat del tutor o tutora del curs) tot i atenent a l’assoliment dels objectius de l’etapa i al grau d’adquisició de les competències clau corresponents.

 

PROMOCIÓ DE CURS ( art 1.2.)

1. Alumne amb totes les matèries aprovades

2. Alumne amb avaluació negativa en dues matèries que no siguen Valencià:Llengua i Literatura, Llengua Castellana i Literatura i Matemàtiques ( Matemàtiques, Matemàtiques Orientades als Ensenyaments Acadèmics o Matemàtiques Orientades als Ensenyaments Aplicats)

1. Avaluació negativa simultània en TRES O MÉS MATÈRIES i que DUES de les matèries amb avaluació negativa que NO SIGUEN Valencià:Llengua i Literatura, Llengua Castellana i Literatura i Matemàtiques( Matemàtiques, Matemàtiques Orientades als Ensenyaments Acadèmics o Matemàtiques Orientades als Ensenyaments Aplicats)

2. Avaluació negativa simultània en DUES matèries de les següents: Valencià:Llengua i Literatura, Llengua Castellana i Literatura i Matemàtiques( Matemàtiques, Matemàtiques Orientades als Ensenyaments Acadèmics o Matemàtiques Orientades als Ensenyaments Aplicats)

3. L’alumnat que curse un programa per a la millora de l’aprenentatge ha de tindre avaluació positiva almenys en dos àmbits.

CONDICIONS

La decisió de promocionar un alumne/ una alumna de manera excepcional la prendrà l’equip docent de manera col·legiada i votació nominal dels seus membres, i en el cas que no hi haja acord, la decisió s’adoptarà per majoria simple.

Que l’equip docent considere que l’alumne podrà seguir amb èxit el curs següent, que té expectatives favorables de recuperació i que la promoció beneficiarà la seua evolució acadèmic.

Que s’apliquen a l’alumne o alumna les mesures d’atenció educativa proposades en el consell orientador.

1. Avaluació negativa en TRES O MÉS MATÈRIES

2. Avaluació negativa simultània en DUES matèries de les següents: Valencià:Llengua i Literatura, Llengua Castellana i Literatura i Matemàtiques( Matemàtiques, Matemàtiques Orientades als Ensenyaments Acadèmics o Matemàtiques Orientades als Ensenyaments Aplicats)

La mesura de repetició de curs podrà ser aplicada:

1. Una vegada en el mateix curs

2. Dos vegades en l’etapa ( en cas que la segon repetició es produïsca en 3r o 4t de l’ESO, l’alumne/ l’alumna tindrà dret a romandre en l’ESO fins els dénou anys d’edat complits l’any que finalitze el curs).

3. Excepcionalment un alumne/ una alumna podrà repetir una segona vegada 4t de l’ESO si no ha repetit en els cursos anteriors.

Aquesta mesura haurà d’anar acompanyada d’un pla específic personalitzat, orientat a superar les dificultats detectades en el curs anterior

Aquestos plans seran elaborats per l’equip docent de cada grup d’acord amb els criteris elaborats per la comissió de coordinació pedagògica, i amb l’assessorament, si escau, del personal docent especialista del departament d’orientació.

S’expedirà a aquell alumnat que no obtinga el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria i tindrà caràcter oficial i validesa a tot l’estat espanyol.
Segons s’estableix en l’apartat 7 de l’article 22 del Reial decret 1105/2014 al final de cada un dels cursos de l’educació secundària obligatòria s’entregarà als pares, mares o representants legals de cada alumne o alumna un consell orientador.

 

Nivells i matèries

1r ESO

2n ESO

3r ESO

4t ESO