Membres del departament

Blanca Rosa Lillo Mora
 • Assignatura – grup
 • assignatura – grup
 • Assignatura – grup
 • Assignatura – grup
 • Assignatura – grup
 • C V
 • Email:
 • web:
Milagros Pérez Montagut
 • Assignatura – grup
 • assignatura – grup
 • Assignatura – grup
 • Assignatura – grup
 • Assignatura – grup
 • C V
 • Email:
 • web:
Antonio Ramirez
 • Assignatura – grup
 • assignatura – grup
 • Assignatura – grup
 • Assignatura – grup
 • Assignatura – grup
 • C V
 • Email:
 • web:
Cristina Gonzalez

SECRETARIA

 • Pedagogía terapeutica 
 • C V
 • Email: cgonzalez@
 • web:
Cristina Boronat
 • Orientadora
 • C V
 • Email: cboronat@
 • web:

Funcions del departament d’orientació

 1. Formular propostes a l’equip directiu i al claustre relatives al projecte educatiu i a la programació general anual.
 2. Elaborar, amb la col·laboració  de les tutories, les propostes d’organització de l’orientació educativa, psicopedagògica i professional i del pla d’acció tutorial,  i posterior inclusió als projectes curriculars.
 3. Participar en la planificació de l´atenció a la diversitat del centre.
 4. Contribuir al desenvolupament de l’orientació educativa, psicopedagògica i professional de  l´ alumnat, especialment pel que fa als canvis de cicle o etapa, i a l’elecció entre les distintes opcions acadèmiques, formatives i professionals.
 5. Contribuir al desenvolupament del pla d’orientació acadèmica i professional i del pla d’acció tutorial i realitzar una memòria sobre el seu funcionament a final de curs.
 6. Elaborar la proposta de criteris i procediments previst per a realitzar els plans individualitzats  apropiats per a l´alumnat   i posterior inclusió als projectes curriculars.
 7. Col·laborar amb el professorat del centre en la prevenció i detecció de problemes d’aprenentatge i en la programació i aplicació de plans individualitzats adreçats a alumnes amb n.e.e. i als que segueixen programes de diversificació.
 8. Realitzar l’avaluació psicopedagògica de l´alumnat que precisa PI i alumnat que ha de repetir curs o «passar» sense aprovar, i que, en tots aquests casos, no els hi han resultat suficicients les mesures correctores, de recuperació i reforç  prèvies aplicades).
 9. Assumir la docència dels grups d’alumnes assignats.
 10. Participar en l’elaboració del consell orientador que, sobre el futur acadèmic i professional, s’ha de donar als alumnes al finalitatzar cada un dels cursos de l’ESO.
 11. Formular propostes  sobre aspectes psicopedagògics del projecte curricular
 12. Promoure la investigació educativa i proposar activitats de perfeccionament dels seus membres.
 13. Elaborar el pla d’activitats del departament  a principi de curs i, a final de curs, una memòria en la que s’avalue el desenvolupament del mateix.

¿Te ayudo con las mates?

El cuaderno de Pitágoras. Blog de Matemáticas donde ampliar conocimientos, plantear cuestiones, resolver dudas

Aprèn idiomes amb DUOLINGO

Duolingo es un sitio web destinado al aprendizaje gratuito de idiomas a la vez que una plataforma crowdsourcing de traducción de textos. El servicio está diseñado de tal forma que a medida que el usuario avanza en su aprendizaje ayuda a traducir páginas web y otros documentos.
Actualmente el sitio ofrece cursos, desde español, de inglés, francés, alemán y portugués, italiano o neerlandés (desde inglés), aunque nuevos cursos de idiomas están en proceso de creación gracias a «La incubadora de idiomas».…