BANC DE LLIBRES 2017-2018 DEVOLUCIÓ DE LLIBRES AL CENTRE

Formulari a reomplir  Lliurament de Llibres de Text i Material Curricular i adjuntar junt als llibres.

Cal recordar que:

El lliurament de llibres de text i material curricular es realitzarà en el centre on l’alumne o l’alumna estiga  matriculat/da el curs 2016-2017.

  • Per reunir els requisits de participació en el Banc de Llibres cal que, a la finalització del curs acadèmic 2016-2017 faça entrega del LOT COMPLET dels llibres de text i material curricular.
  • En aquest sentit cal tindre en compte el que s’indica en l’article 10.2 de l’Orde 26/2016: ” El deteriorament dels materials per mala utilització o la pèrdua d’aquests suposarà l’obligació, per part dels representants legals del’alumne o alumna, de reposar el material deteriorat o extraviat”, exceptuant el material corresponent a 1r i 2 d’Educació Primària.
  • Si la família vol renunciar a participar en el Banc de Llibres haurà de marcar en aquest document l’opció corresponent. La RENÚNCIA, no li eximirà de l’obligació de tornar els llibres de text o material curricular que li han sigut deixats en préstec.
  • Si l’alumne o l’alumna causa BAIXA en un centre, caldrà igualment que faça l’entrega, en el centre on causa baixa, del lot complet dels llibres de text i material curricular proporcionats pel centre en règim de préstec. Veure “Trasllat de matrícula” del punt 5.2.
  • Les famílies marcaran les caselles corresponents, ja facen l’entrega del lot complet, parcial o de renúncia, indicaran els llibres de text o material curricular que entreguen.
  • Es podrà fer una entrega parcial si es tenen assignatures pendents d’avaluar, inicialment marcaran aquesta casella. Una vegada realitzada l’avaluació de les matèries i en facen l’entrega, el centre marcarà com que ha entregat el lot sencer, donant-li una còpia a la família.
  • Si l’entrega es parcial perquè afecta el supòsit de l’article 8.4 de l’Ordre 26/2016 de 13 de juny, el centre així ho indicarà en el document de “Lliurament de Llibres de Text i Material Curricular”, abans mencionat, per tal que aquest alumnat hi puga participar.
  • El centre verificarà l’entrega del material i ho marcarà en l’espai corresponent del document de lliurament,indicant si reunix o no les condicions per participar en el Banc de Llibres, donant una còpia segellada a la família amb tota la informació relativa al lliurament del dit material.

PER A NOVES SOL·LICITUDS

NORMATIVA RELACIONADA: